تفاوتهای مشخصات فنی بین کوره های جارو و کوره های کمان شلیک

کوره های جاروبی و کوره های زیر زده دو نوع متفاوت از کوره های صنعتی با مشخصات فنی متفاوت هستند.

تفاوت در پارامترهای بنیادی بین ماشین‌های کاستن دائمی و ماشین‌های کاستن دائمی

در حالی که هر دو ماشین‌های کاستینگ عمودی و ماشین‌های کاستینگ عمودی به هدف تولید کاستینگ فلزی، در پارامتر و کاربردهای بنیادی خود تفاوت می‌کنند.

تفاوت‌های ویژه‌های تکنیکی بین ماشین‌های کاستن دائمی و ماشین‌های کاستن دائمی

ماشین‌های کاستینگ دائمی و ماشین‌های کاستینگ دائمی دو نوع تجهیزات متفاوتی در صنعت کاستینگ فلز استفاده می‌کنند.

تاریخچه و اهمیت کارخانه نورد در تولید صنعتی

اختراع کارخانه نورد کارخانه های نورد برای قرن ها نقش مهمی در فرآیند تولید صنعتی ایفا کرده اند. اختراع کارخانه نورد انقلابی در روش ساخت محصولات فلزی ایجاد کرد و امکان تولید سریعتر و کارآمدتر را فرا...

سوخت‌های فشار بر علیه سوخت‌های الکتریکی: درک فرق‌های تکنیکی

هر دو آتش‌های فعالیت و آتش‌های آتش الکتریکی ویژه‌های تکنیکی و کاربردهای خود را دارند. سوخته‌های فعالیت انرژی، سرعت گداختن سریع و متفاوتی در گداختن فلز مختلف بیشتر است.

تفاوت‌های مشخص‌های تکنیکی بین آتش‌های آب‌های زیر متصل شده و آتش‌های آب‌های الکتریکی

ویژه‌های تکنیکی از آتش‌ها و آتش‌های آتش‌های الکتریکی به طور کلی تفاوت می‌کنند، که برای کاربردهای مختلف تأثیر می‌دهند.

کوره های تصفیه VOD و کوره های قوس الکتریکی: درک اصول مختلف کاری

کوره های تصفیه VOD و کوره های قوس الکتریکی دو نوع مجزا از کوره های مورد استفاده در صنعت فولاد هستند.

اصل کاری VOD که آتش‌های آب‌سازی می‌کند

آتش‌سازی VOD، ابزارهای اصلی در صنعت‌سازی استیل‌سازی هستند. آنها از ترکیب واکوم، انفجار اکسیژن و جریان الکتریکی استفاده می‌کنند تا پاکیزه‌ها را از استل گسترده حذف کند.

تفاوت در مشخصات تکنیکی بین آتش‌سازی VOD و آتش‌سازی آتش‌سازی‌ها

آتش‌هایی که آتش‌ها و آتش‌هایی که متصل شده‌اند در چندین مشخص‌های فنی و عملیات متفاوت می‌شوند. آتش‌های VOD در اصل برای تولید استیل بی‌پله استفاده می‌شود، در دمای بالاتر عمل می‌کنند و عناصر گرمایی الک...